Responsabilitat Civil

responsabilitat civil andorra, Responsabilitat Civil, advocats andorra, advocat andorra, andorra, advocats, advocatL’obligació de reparar els danys i perjudicis causats a una persona s’anomena responsabilitat civil.

Els danys i perjudicis causats poden resultar d’un incompliment contractual, d’una responsabilitat extracontractual, també anomenada responsabilitat aquiliana, o  bé encara poden derivar de la responsabilitat penal.

En matèria de responsabilitat contractual, l’obligació d’indemnitzar resulta d’una vulneració de les obligacions que resulten d’una relació preestablerta, és a dir, d’un contracte conclòs entre les diferents parts.

De conformitat amb la Lex Aquilia, per a poder exercitar l’acció de responsabilitat extracontractual és necessària l’existència d’un fet danyós, la producció d’un dany, la culpa de l’autor del dany i la relació de causalitat entre el fet i el dany.

Tota persona responsable penalment d’una infracció penal ho és també civilment si del fet se’n deriven danys i perjudicis.

Les companyies asseguradores que hagin assumit contractualment el risc de les responsabilitats pecuniàries derivades de la possessió, de l’ús o de l’explotació de qualsevol bé, empresa, indústria o activitat, quan es produeixi l’esdeveniment que determina el risc assegurat responen solidàriament amb el responsable penal fins al límit de la indemnització legalment establerta o convencionalment pactada, sense perjudici del dret de repetició contra qui correspongui.

La responsabilitat, generalment, és individual però, si es prova que són diverses les persones que han causat el dany, o no es pot determinar el grau de participació de cadascuna d’elles, la responsabilitat és solidària.

El nostre bufet d’advocats representa els vostres interessos per dur a terme una reclamació en concepte de danys i perjudicis, ja sigui en el marc de negociacions extra-judicials amb la persona que ha causat aquests danys, ja sigui en el marc d’un procediment civil o penal.

advocats-andorra.com