Inversió estrangera Andorra

inversió estrangera andorra, inversió estrangera, inversió andorra, inversió estrangera, andorraEn data 12 de setembre del 2018 es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret legislatiu del 5 de setembre del 2018, de publicació del text refós de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.

La Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra va permetre liberalitzar tots els sectors d’activitat a Andorra, fent que persones físiques o jurídiques no residents puguin adquirir béns situats al Principat i externalitzar o implantar la seva activitat a Andorra, a través d’una empresa de dret andorrà, prèvia demanda d’autorització d’inversió estrangera al ministeri competent.

Inversió estrangera

També es considera una inversió estrangera al Principat d’Andorra l’ adquisició de béns situats al Principat per part de societats andorranes amb participació estrangera en el seu capital, o en els seus drets de vot, en un percentatge igual o superior al 50 %.

Les inversions estrangeres es poden dur a terme mitjançant aportacions dineràries o no dineràries, a través d’inversions:

  • Directes: constitució de societat de dret andorrà, subscripció i adquisició de participacions o accions socials de societats andorranes, adquisició de valors, entre d’altres.
    En aquests supòsits, abans de desenvolupar l’activitat a Andorra és necessària l’autorització d’inversió estrangera prèvia si, després de l’adquisició, la persona física o jurídica no-resident passa a ostentar una participació superior al 10 % del capital social.
  • En cartera: subscripció de valors representatius de deute financer, emesos per persones físiques residents o persones jurídiques andorranes, entre d’altres.
  • En immobles: adquisició de la propietat i altres drets reals sobre immobles. Aquestes inversions també estan subjectes a l’autorització prèvia del ministeri competent.
  • Altres formes d’inversió.

El nostre bufet d’advocats a Andorra ofereix serveis d’assessorament en relació a les diverses modalitats d’inversió estrangera i presta l’assistència jurídica necessària als no-residents, per tal d’obtenir l’autorització d’inversió estrangera prèvia al desenvolupament de l’activitat a Andorra.

advocats-andorra.com