Drets d'autor a Andorra

Assessorament legal contra la lesió dels drets d'autor.

El nostre bufet d’advocats ofereix assessorament en relació amb les accions judicials que es poden exercir contra la lesió dels drets d’autor o dret veí, podem presentar reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis i sol·licitem mesures cautelars davant els òrgans judicials, si escau.

Què es considera dret d'autor?

Les obres artístiques, les produccions fonogràfiques, les interpretacions o execucions, les emissions i les produccions tant fonogràfiques com audiovisuals o similars, han assolit un nivell de protecció harmonitzat en la majoria d’estats i en concret a tots els estats europeus.

Es defineixen com a obres literàries i artístiques: els programes d’ordinador, les obres audiovisuals, les obres fotogràfiques, les obres d’arquitectura i les obres d’arts aplicades, sempre que siguin produccions originals en el domini literari o artístic.

També cal destacar que estan protegides les obres derivatives originals com traduccions, adaptacions, arranjaments i altres transformacions, i les recopilacions d’obres i recopilacions de simples dades (bases de dades).

 

Drets d'autor Andorra. Aleix Advocats

Protecció dels drets de l'artista

L’autor d’una obra literària o artística té uns drets econòmics i uns drets morals sobre les seves obres. Aquests drets econòmics i morals estan protegits durant la vida de l’autor i 70 anys després de la seva mort, llevat d’algunes excepcions.

Els artistes intèrprets o executants, els productors fonogràfics i les organitzacions de radiodifusió tenen certs drets econòmics i morals sobre les seves interpretacions, produccions i emissions, respectivament, durant un període de 50 anys.

 

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.