Residència a Andorra

Viure al Principat d'Andorra

Un dels principals atractius dels inversors estrangers interessats en viure a Andorra, i/o en traslladar la seva activitat empresarial, creant una societat a Andorra, és el panorama econòmic i fiscal del Principat d’Andorra.

També són nombroses les persones que decideixen viure a Andorra pel seu entorn natural, la tranquil·litat, la seguretat i l’equilibri que ofereix el Principat entre un estil de vida urbà i de muntanya.

Un país amb competitivitat fiscal

El país proposa un marc impositiu baix per a les empreses i les persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra. Així mateix, potencia l’emprenedoria així com la creació de negocis a Andorra o bé de societats amb activitats de tipus internacional.

Existeixen comunitats importants de francesos, espanyols, portuguesos i anglesos a Andorra que conviuen en bona harmonia, en part gràcies a les accions de les seves respectives ambaixades.

 

andorra justicia, andorra

T'acompanyem en el procés de residència

Aleix Advocats assessora les persones interessades en venir a residir a Andorra en les diferents etapes del trasllat.

Prepara tots els tràmits necessaris per a la obtenció de l’autorització de residència al Principat d’Andorra, proposant la categoria de residència més adequada al perfil personal i/o empresarial de cadascú.

Gestionem tots els tràmits de residència

El nostre despatx d’advocats a Andorra gestiona des de les sol·licituds de documents necessaris que cal presentar a les administracions per obtenir la targeta de residència activa o autorització de treball, la residència passiva, la matriculació de vehicles, l’obertura de comptes bancaris i la creació de societats a Andorra.

Comptem amb una xarxa àmplia de col·laboradors

Sector immobiliari

El nostre despatx també compta amb una xarxa de col·laboradors de confiança en el sector immobiliari a Andorra. Et permetrà trobar com a client, una oportunitat adaptada a les seves necessitats pel que fa a la selecció de l’habitatge a Andorra, sigui de venda o de lloguer. 

Per tant, podrem assessorar-los a l’hora de signar contractes de promesa de compra-venda de béns immobles o contractes d’arrendament.

Asseguradores

Gràcies a la col·laboració amb corredors d’assegurances a Andorra. Us facilitem el contacte, on us podreu beneficiar de les millors ofertes en contractes d’assegurança de vida, de malaltia i/o incapacitat, professional. 

Cal destacar que algunes d’aquestes assegurances són d’obligat compliment a l’hora de presentar la demanda de qualsevol classe de residència a Andorra.

Diferents opcions de residència

La nova legislació andorrana aplicable en matèria d’immigració a Andorra preveu noves tipologies d’autorització de residència a Andorra per tal d’augmentar l’atractiu del Principat com a elecció de lloc per viure i expatriar-se.

Residència i treball per compte propi

Les persones estrangeres que sol·liciten la residència activa  al Principat d’Andorra  per exercir-hi una activitat per compte propi poden obtenir una autorització de residència dita també residència i treball per compte propi si compleixen amb una sèrie de requisits determinats per la Llei 10/2018, principalment:

a) Haver obtingut l’autorització d’inversió estrangera atorgada pel Govern d’Andorra per constituir una societat andorrana en la qual tingui una participació superior al 20%, i haver constituït legalment la societat esmentada.

b) Exercir un càrrec en l’òrgan d’administració de la societat andorrana constituïda.

c) Acreditar que la societat constituïda és titular d’un comerç registrat degudament i en activitat al Principat d’Andorra, havent d’efectuar dit registre en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data del registre d’entrada de la sol·licitud d’autorització d’immigració a Andorra.

d) Fer efectiu i dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) – antigament anomenada Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) – l’import de 15.000 € no remunerats. En cas que el titular de l’autorització es doni de baixa, o en cas que s’anul·li o no es renovi l’autorització, es restitueix el dipòsit.

Aleix Advocats us acompanyarà en tots els tràmits necessaris:

 • Per a obtenir la tarja de residència activa, a saber en la demanda d’autorització d’inversió estrangera, la constitució d’una societat a Andorra.
 •  Obertura del compte bancari de la societat. 
 • Obtenció d’un número fiscal. 
 • Inscripció de la societat i dels socis i administradors a la Caixa Andorrana de Seguretat social.
 • Enregistrament de l’activitat mercantil de la societat. 
 • Sol·licitar l’autorització de residencia activa, és a dir, la tarja de residència i treball a Andorra per compte propi pel titular principal de l’autorització com pels membres de la seva família.

Concepte de residència sense activitat lucrativa

Les persones que demanen la residència passiva perquè no tenen activitats lucratives, i desitgen residir a Andorra han d’establir la seva residència principal i efectiva, almenys, 90 dies a l’any.

Els titulars de les autoritzacions de residència passiva no poden desenvolupar cap activitat professional a Andorra, però poden dur a terme tot el necessari per a la gestió de les seves activitats relatives al patrimoni i, especialment, funcions de director d’empresa, en el que passaria a posseir parts iguals o superiors al 50% del capital si el càrrec de director no es remunerat.

Les persones que desitgin beneficiar-se d’una residència passiva, és a dir sense feina remunerada, per una banda, han d’invertir de forma permanent i efectiva una quantitat d’almenys quatre-cents mil euros (400.000 €) en actius andorrans: béns immobles; participacions en el capital social de societats residents al Principat d’Andorra; instruments de deute o financers emesos per entitats residents o Administracions públiques del Principat d’Andorra; productes d’assegurança, entre d’altres.

Per altra banda, han de dipositar 50.000 € no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i 10.000 € addicional no remunerats per persona al seu càrrec que vingui a residir a Andorra.

Aquests imports són deduïts de la quantitat de 400.000 € d’inversió en actius andorrans esmentada anteriorment. També han de subscriure una assegurança privada i justificar un cert nivell d’ingressos per gaudir de l’autorització de residència sense treball. Els imports dipositats com a garantia l’AFA són retornats en cas de no-renovació del permís de residència de residència passiva.

Aleix Advocats us acompanyarà en tots els tràmits necessaris: 

 • Per a l’obertura d’un compte bancari a Andorra.
 •  Obtenció dels certificats necessaris per justificar que teniu ingressos suficients per viure a Andorra sense treballar. 

En primer lloc, per acreditar que heu fet tots els dipòsits en garantia necessaris prop de l’Autoritat Financera Andorrana. En segon lloc, per justificar que heu fet o que fareu en el termini de sis mesos, la demanda de residència passiva, la inversió requerida en actius andorrans. En tercer lloc, per buscar i acreditar que heu contractat una assegurança que us cobreixi per la malaltia, la incapacitat, i la jubilació a Andorra. A més, per buscar i justificar que teniu un allotjament a Andorra. Finalment, per sol·licitar l’autorització de residencia passiva, o residència sense treball.

 

Es considera professional amb projecció internacional la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra durant almenys 90 dies per any natural, per desenvolupar una activitat professional en els termes següents:

a) La seu o base des de la qual es desenvolupa l’activitat professional està situada en el territori del Principat d’Andorra.

b) En el desenvolupament de la seva activitat professional al Principat d’Andorra, el professional amb projecció internacional compta, com a màxim, amb una persona contractada en règim laboral.

c) Els serveis prestats pel professional amb projecció internacional tenen com a destinataris principalment persones o entitats no residents en el Principat d’Andorra. S’entén complert aquest requisit sempre que almenys el 85% dels serveis prestats pel professional amb projecció internacional siguin utilitzats en qualsevol altre país o territori diferent de l’andorrà.

d) El titular d’un permís de residència per a professionals amb projecció internacional ha de dipositar 50.000 € no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i 10.000 € per persona addicional al seu càrrec no remunerats. Ha de cumplir certs requisits a nivell de qualificació i experiencia profesional i, ha de demostrar la vidabilitat econòmina del seu projecte.

Els imports dipositats com a garantia amb l’AFA són retornats en cas de no-renovació del permís de residència.

Aleix Advocats us acompanyarà en tots els tràmits necessaris:

 • Demanda d’autorització d’inversió estrangera.
 • Constitució d’una societat amb activitat internacional.
 • Obertura d’un compte bancari a Andorra, per justificar que teniu experiència en l’activitat que voleu desenvolupar des de Andorra amb facturació a l’estranger.
 • Obtenció dels certificats necessaris per justificar que teniu ingressos suficients per viure a Andorra.

Per acreditar que heu fet tots els dipòsits en garantia necessaris prop de l’Autoritat Financera Andorrana, per buscar i acreditar una assegurança que us cobreixi per la malaltia, la incapacitat, i la jubilació a Andorra, per buscar i justificar que teniu un allotjament a Andorra i finalment per sol·licitar l’autorització de residencia sense treball.

Aquest tipus de permís de residència a Andorra és per a persones que gaudeixen de reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o l’esport. Han d’establir la seva residència principal i efectiva a Andorra almenys 90 dies a l’any. 

Aquestes persones poden continuar desenvolupant la seva activitat professional si els principals beneficiaris d’aquesta activitat són persones físiques o jurídiques que no resideixen al Principat d’Andorra. (El 85% dels serveis han de ser prestats en d’altres països.) 

Aquestes persones han de justificar que la seva activitat, en un dels sectors abans esmentats, els permet viure amb les seves famílies a Andorra sense haver de treballar durant el temps que dura l’autorització. 

El titular d’un permís de residència per raons d’interès científic, cultural o esportiu han de dipositar 50.000 € no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i 10.000 € per persona addicionals al seu càrrec no remunerats. Els imports dipositats com a garantia amb l’AFA són retornats en cas de no-renovació del permís de residència. 

Aleix Advocats us pot ajudar en tots els passos necessaris per demanar la vostra residència per raons d’interès científic, cultural o esportiu a Andorra, i en particular per justificar la vostra qualitat de persona reconeguda en d’aquest àmbits a nivell internacional: 

 • Per a l’obertura d’un compte bancari a Andorra.
 •  Per a l’obtenció dels certificats necessaris per justificar que teniu ingressos suficients per viure a Andorra sense necessitat de treballar.
 • Per acreditar que heu fet tots els dipòsits en garantia necessaris prop de l’Autoritat Financera Andorrana, per buscar i acreditar que heu contractat una assegurança que us cobreixi per la malaltia, la incapacitat, i la jubilació a Andorra; per buscar i justificar que teniu un allotjament a Andorra i finalment per sol·licitar l’autorització de residencia per raons d’interès científic, cultural o esportiu.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.