Jurisdicció voluntària

Què és la jurisdicció voluntària?

La jurisdicció voluntària és un procediment no contenciós que es pot substanciar davant la Batllia d’Andorra o el notari. És a dir, segons les circumstàncies del cas i el tipus de pretensió que s’exerceix, pels supòsits en què sigui necessària la seva intervenció i sempre que no hi hagi litigi o controvèrsia entre les persones interessades.

Per tant, a través del procediment de jurisdicció voluntària es pot obtenir informació o el reconeixement d’algun dret a través de la jurisdicció andorrana o el notari, segons el cas.

Aleix Advocats us ofereix serveis d’assessorament en relació amb la jurisdicció voluntària a Andorra.

Matèries que es tramiten amb jurisdicció voluntària

Separació del patrimoni hereditari respecte del patrimoni privatiu de l’hereu

Aprovació del reconeixement de la paternitat no matrimonial del fill amb la capacitat modificada judicialment

Delimitació i fitació de béns immobles, amb la presentació prèvia d’un dictamen pericial.

La pèrdua, la sostracció o la destrucció de pagarés, xecs o lletres de canvi.

Actes i negocis jurídics en relació amb les persones sotmeses a tutela o curatela que requereixen autorització judicial, per exemple l’alienació de béns dels menors i de les persones amb la capacitat modificada judicialment.

Internament urgent de persones, sempre que no es decideixi en el marc d’un procés que se substancia pel procediment de modificació de la capacitat.

Les adopcions, preadopcions, acolliments, delegacions de la pàtria potestat, d’acord amb el que estableix la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat i les altres lleis aplicables.

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.