Patents

advocats andorra, advocat andorra,Les activitats innovadores, la recerca, la investigació i el desenvolupament aporten un alt valor afegit i incideixen positivament sobre la competitivitat del Principat d’Andorra.

La patent és un instrument jurídic que confereix al seu titular un dret exclusiu d’explotació de la seva invenció, recompensa materialment el seu esforç creatiu ingent i contribueix a la rendibilitat del capital invertit en aquest procés inventiu, constituint una eina idònia per afavorir el naixement i la consolidació d’aquestes activitats innovadores.

Són patentables les invencions noves, de tots els àmbits tecnològics, que impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial. L’objecte d’una invenció protegida per una patent pot ser un producte o un procés.

Aleix Advocats us ofereix assistència per presentar la corresponent sol·licitud de concessió de patent davant l’Oficina de Marques i Patents d’Andorra i, un cop obtinguda la concessió, per dur a terme la inscripció registral.

advocats-andorra.com