Inversió estrangera a Andorra

LLei 10/2012, 21 de juny.

En data 12 de setembre del 2018 es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret legislatiu del 5 de setembre del 2018, de publicació del text refós de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.

 

Oferim assessorament en inversió estrangera

El nostre bufet d’advocats a Andorra ofereix serveis d’assessorament en relació a les diverses modalitats d’inversió estrangera i presta l’assistència jurídica necessària als no-residents, per tal d’obtenir l’autorització d’inversió estrangera prèvia al desenvolupament de l’activitat a Andorra.

Inversió estrangera a Andorra

També es considera una inversió estrangera al Principat d’Andorra, l’adquisició de béns situats al Principat per part de societats andorranes amb participació estrangera en el seu capital, o en els seus drets de vot, en un percentatge igual o superior al 50 %.

Les inversions estrangeres es poden dur a terme mitjançant aportacions dineràries o no dineràries, a través d’inversions:

Directes

Constitució de societat de dret andorrà, subscripció i adquisició de participacions o accions socials de societats andorranes, adquisició de valors, entre d’altres.

En aquests supòsits, abans de desenvolupar l’activitat a Andorra és necessària l’autorització d’inversió estrangera prèvia si, després de l’adquisició, la persona física o jurídica no-resident passa a ostentar una participació superior al 10 % del capital social.

En cartera

Subscripció de valors representatius de deute financer, emesos per persones físiques residents o persones jurídiques andorranes, entre d’altres.

En immobles

Adquisició de la propietat i altres drets reals sobre immobles. Aquestes inversions també estan subjectes a l’autorització prèvia del ministeri competent.

Altres formés d'inversió

Àrees de competència:

Els nostres advocats i assessors ofereixen els seus serveis en diferents àrees d’expertesa: dret andorrà (veure branques del dret), economia en general i, en particular, en l’àmbit de l’assessorament fiscal.

Contacta amb nosaltres

Deixa el seu missatge aquí i ens posarem en contacte amb vostè.