COVID 19 Andorra

Per més informació ens podeu contactar al +376 820020.
Consutes per Skype possibles.

EsFr – Uk

Covid 19 empreses a Andorra

covid 19 andorra

Les mesures COVID 19 fins el 1er de maig (esquema)

Esquema mesures excepcionals CAT

Les mesures COVID 19 des del dia  20 d’abril

En primer lloc, des del dia 20 d’abril del 2020 es permet l’obertura d’algunes activitats econòmiques amb la finalitat de cobrir algunes de les necessitats de la població en confina-ment. Aquestes activitats són: confecció tèxtil, agricultura i jardineria de casa, comerç a l’engròs de parament de la llar, electrodomèstics, joguines, articles de música, papereria, bri-colatge i informàtica, i finalment, els serveis immobiliaris, en la seva vessant de gestió d’arrendaments i administració d’immobles per compte de tercers.
També es permet la venda en línia de productes i serveis, prioritzant el teletreball i l’entrega a domicili dels productes, sense que sigui necessari disposar d’una plataforma en línia, tot això segons una llista d’activitats establerta per decret.

En segon lloc, el passat dissabte dia 18 d’abril es va aprovar la Llei de noves mesures ex-cepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, la qual es troba pendent de publicació al Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Aquesta Llei preveu diverses novetats rellevants, entre les quals destaca especialment la re-gulació dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Aquesta figura permet que les empreses i treballadors per compte propi que compleixen els requisits establerts pu-guin optar per la suspensió temporal dels contractes de treball, la reducció de la jornada la-boral dels assalariats (màxim una reducció del 75%) o bé una combinació de les dues moda-litats esmentades anteriorment, amb la finalitat de garantir la continuïtat de l’empresa.

L’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) es podrà aplicar a partir del dia 1 de maig del 2020, presentant la corresponent sol·licitud i la documentació requerida, i fins la declaració de la fi de la situació d’emergència sanitària, si bé es podrà prorrogar fins el dia 31 de desembre del 2020.
Aquestes mesures es poden aplicar en relació a la totalitat dels assalariats de l’empresa o bé només a una part de la plantilla. Les persones  assalariades que es vegin afectades per l’apli-cació d’un ERTO, percebran un salari reduït en base a una escala fixada, el qual serà satisfet un 25% per part de l’empresari i un 75% per part del Govern d’Andorra.

Així mateix, s’ha establert una prestació mensual de 1.083,33 € pels treballadors per compte propi, satisfeta pel Govern d’Andorra.
La nova llei també preveu la reducció de la renda corresponent als arrendaments de local de negoci, en un 100% o un 80% segons el cas. Alhora, es fixen altres mesures en matèria de seguretat social, fiscal i tributària, així com ajudes pel pagament de préstecs o crèdits hipo-
tecaris, entre d’altres.

Des d’Aleix Advocats quedem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment que pugui precisar en relació a les noves mesures, o bé iniciar els tràmits necessaris per la sol·licitud d’un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).